Autor: Ewa Kukien 8 czerwca 2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów: 

• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Ważne !!!
W 2014 r. do otrzymania podręczników uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie: 
• słabosłyszący, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Ważne !!!
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej na rok szkolny 2014/2015 należy składać u pedagoga szkolnego do dnia
5 września 2014 r.

Dofinansowanie podręczników szkolnych otrzymują:

–          uczniowie klas II, III, VI, którzy spełniają kryterium dochodowe – 539zł  (netto na osobę w rodzinie).

 

Dochód wyliczamy na podstawie:

– wynagrodzenia netto (z zakładu pracy za ostatnie 3 miesiące),

– renty lub emerytury,

– zasiłku pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego,

– alimentów,

– dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta,

– dodatku stałego,

– dodatku okresowego,

– zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci,

– świadczeń przedemerytalnych.

 

 • Do wniosku należy dołączyć:

kopie dokumentów, na podstawie których został wyliczony dochód;

       – w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (nawet  jeśli nie korzystają ze świadczeń urzędu);

     – zaświadczenie z MOPS o korzystaniu ze świadczeń.

 

            Ponadto, dofinansowanie do podręczników  mogą otrzymać rodzice uczniów i uczniowie, którzy nie spełniają kryterium dochodowego (ograniczona ilość dzieci), a znaleźli się  w trudnej sytuacji życiowej  (ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba, alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, bezdomność, bezrobocie, alkoholizm, zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe…), oraz uczniowie posiadający  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną:

• słabowidzący, 
• niesłyszący, 
• słabosłyszący, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

W przypadku osób przekraczających kryterium dochodowe, należy dodatkowo opisać trudną sytuację, w jakiej znalazła się rodzina.

W przypadku dzieci z wymienionymi niepełnosprawnościami  należy dołączyć do wniosku kopię orzeczenia wydanego przez PPP. (Nie dołączamy danych na temat dochodów rodziny.)

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij