Autor: SP 15 12 kwietnia 2024

jabłko

 

JADŁOSPIS

Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku od 10.30 do 13.30

Uwaga! Stołówka szkolna zastrzega sobie, z przyczyn niezależnych, zmiany w jadłospisie.

 

 

 

Poniedziałek (15.04.2024 r.)

Żurek z kiełbasą białą

Kluski na parze, sos bananowo-truskawkowy

Kompot wieloowocowy, owoc

(alergeny: 1, 3, 7, 9)

 

Wtorek (16.04.2024 r.)

Zupa pomidorowa z makaronem

Kotlet schabowy, ziemniaki, mizeria z koperkiem

Kompot wieloowocowy, ciastko czekoladowe

(alergeny: 1, 3, 7, 9)

 

Środa (17.04.2024 r.)

Zupa z kalarepki z warzywami na maśle

Łazanki z kapustą i kiełbasą

Kompot wieloowocowy, owoc

(alergeny: 1, 3, 7, 9)

 

Czwartek (18.04.2024 r.)

Zupa koperkowa z ziemniakami

Kurczak duszony, mieszanka chińska, ryż

Kompot wieloowocowy, sok 100 %

(alergeny: 1, 7, 9)

 

Piątek (19.04.2024 r.)

Zupa ogórkowa z warzywami

Polędwiczki z dorsza, ziemniaki, surówka z kapusty białej z marchewką i kukurydzą

Kompot wieloowocowy

(alergeny: 1, 3, 4, 7, 9)

 

 

 

 

Życzymy smacznego!!

 

PODSTAWOWE ALERGENY

 

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 15
z Oddziałami Sportowymi w Żorach

Podstawa prawna:
 Art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz.910 i 1378)
 Art. 62 Statutu szkoły.

Postanowienia ogólne
§1
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
2. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania
przez uczniów i nauczycieli szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
3. Stołówka funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
4. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw
w zajęciach szkolnych, oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
5. Aktualny jadłospis udostępniany jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.
Uprawnienia do korzystania ze stołówki
§2
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) uczniowie szkoły wnoszący opłaty pełnopłatne i po podpisaniu umowy przez
rodziców lub opiekunów,
2) uczniowie szkoły, których obiady są finansowane na podstawie decyzji wydanej
przez MOPS,
3) pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne po podpisaniu umowy.
Opłata za posiłki
§3
1. Wysokość opłaty za jeden posiłek w stołówce szkolnej ustalany jest w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę i wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora
2. W sytuacji wzrostu kosztu produktów dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności,
po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
3. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:
a/ opłata za jeden posiłek dla ucznia
b/ opłata za jeden posiłek dla pracownika szkoły
4. Opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej ustalone
są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
5. Pracownicy szkoły korzystający z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą koszty
uwzględniające koszty wykorzystania produktów oraz koszty utrzymania stołówki (gaz,
prąd woda itp.).
6. Umowa może być rozwiązana z każdą ze stron po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu
z zachowaniem 1-tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tygodnia.
§4
1. Należność za obiady należy wpłacić na konto szkoły po otrzymaniu rachunku w terminie
wskazanym w dokumencie sprzedaży.
2. Opłaty za obiady za dany miesiąc przyjmowane są z dokładnością co do grosza
przelewem na konto szkoły:
92 1050 1676 1000 0022 8131 8531
3. Wysokość wpłaty obliczana jest jako iloczyn kosztu jednego obiadu razy ilość dni
w miesiącu, w których uczeń korzystał z obiadów.
4. Odpis zgłoszony w danym dniu do godziny 9:00 u intendentki osobiście lub telefonicznie
powoduje odliczenie kosztów obiadu.
5. Brak zgłoszenia odpisu mimo nieobecności ucznia bądź pracownika będzie skutkowało
naliczeniem opłaty za obiad.
6. W przypadku nieuiszczania należności na rachunek szkoły w terminie będą naliczane
ustawowe odsetki.
7. W przypadku nieuiszczenia należności objętej umową w terminie, szkoła może odmówić
przyjęcia dziecka na obiady z pierwszym dniem po upływie terminu zapłaty.
8. W razie systematycznego niepłacenia w terminie należności za obiady szkoła może
rozwiązać umowę.
Zasady zachowania na stołówce
§5
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników
kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 13.30
w dni nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem.
3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego i higienicznego
zachowania się oraz przestrzegania zasad Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek. Nadzór nad
uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący.
5. Zabrania się w noszenia do stołówki wszelkich naczyń i sztućców obcego pochodzenia.
6. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu na stołówce osobom trzecim w tym
również rodzicom uczniów.
7. Za szkody spowodowane w stołówce szkolnej odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic
lub opiekun.
8. Uczeń, który łamie zasady kulturalnego zachowania się w trakcie posiłku na stołówce
szkolnej zostanie wyproszony ze stołówki
9. Uczniowi łamiącemu notorycznie zasady kulturalnego zachowania się w czasie posiłku
można udzielić upomnienia i zgłosić ten fakt wychowawcy w celu wpisania negatywnej
uwagi lub obniżenia oceny zachowania.
10. Za rażące naruszanie regulaminu stołówki szkolnej rozwiązuje się umowę na świadczenie
usług żywieniowych.
11. W stołówce obowiązuje obuwie zmienne.
Postanowienia końcowe
§6
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej decyduje
dyrektor szkoły.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły w postaci
pisemnego aneksu, który udostępniony jest do wiadomości publicznej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2020 r.

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij